• مقالات

  برخی از علمای اشاعره و ماتریدیه

  نوشته شده در تاریخ : دوشنبه ۱۳ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۴۴

  حنفیه ، شافعیه ، مالکیه و بزرگان حنابله به حمد الله در عقائد ید واحده بوده اند

  امام القاضی قاضی القضاة حافظ تاج الدین سبکی در کتابش معید النعم و مبید النقم صفحه 75 می گوید : حنفیه ، شافعیه ، مالکیه و بزرگان حنابله به حمد الله در عقائد ید واحده بوده اند و همگی بر رای اهل سنت و جماعت می باشند ، دین الله را به روش شیخ السنه و الجماعه ابوالحسن اشعری رحمه الله تعالی نصرت داده اند . جز گروهی کم نوا که حنفیه و شافعیه جدا شده و به متعزلی ها پیوستند و افرادی کم نوا از حنابله که از جدا شده و به اهل تجسیم ملحق شدند و خداوند مالکیه را محافظت کرده و هیچ مالکی را ندیده ام مگر اینکه اشعری العقیده بوده است و خلاصه اینکه عقیده اشعری متضمن عقیده ابوجعفر طحاوی است که علمای مذاهب آن را قبول کرده و بدان راضی گشته اند ))

  از جمله ی این بزرگان که عدول امت را تشکیل می دهند می توان به افراد زیر اشاره کرد :

  ابواسحاق اسفرایینی / ابونعیم اصبهانی / شیخ ابومحمد جوینی / عبدالملک ابوالمعالی الجوینی / ابومنصور التمامی / الاسماعیلی / البیهقی / الدارقطنی / الخطیب البغدادی / ابوالقاسم / القشیری و فرزندش ابوالنصر / ابواسحاق شیرازی / نصر المقدسی / امام غزالی / الفراوی / ابوالوفاء ابن عقیل حنبلی / الدمغانی / امام ابوالولید الباجی / احمد الرفاعی / ابوالقاسم بان عساکر / السلافی / القاضی عیاض المالکی / الامام النووی / امام فخر الدین الرازی / قرطبی / عزالدین ابن عبدالسلام /ابوعمرو ابن الحاجب / القاضی ابن دقیق العید / الامام علاء الدین الباجی / تقی الدین السبکی / العلائی / زین الدین العراقی / ابن حجر عسقلانی / امام مرتضی الزبدی / زکریا الانصاری / بهاء الدین الرواس / ولی الله الدهلوی / محمد علیش المالکی / شیخ عبدالله الشرقاوی / ابوالمحاسن القاوقجی / حسین الجسر الطرابلسی و تعداد بسیاری دیگر .

  از مفسرین و علمای علوم قرآنی

  قرطبی ، طبری ، ابن عربی ، رازی ، ابن عطیه ، المحلی ، بیضاوی ، ثعالبی ، ابوحیان ، ابن جزری ، زرکشی ، سیوطی آلوسی ، زرقانی ، نسفی ، ابن جزی ء ، شعراوی ، ابن عاشور ، سعید حوی ، المدرس و بسیاری دیگر .

  از اهل حدیث و علوم آن

  حاکم ، بیهقی ، خطیب بغدادی ، ابن عساکر ، خطابی ، ابونعیم اصفهانی ، قاضی عیاض ، ابن صلاح ، منذری ، نو وی ، عز بن عبدالسلام ، هیثمی ، مزی ، ابن حجر ، ابن منیر ، ابن بطال شراح صحیحین و شراح سنن ،عراقی و فرزندش ، ابن جماعة ، عینی ، علائی ، ابن فورک ، ابن ملقن ، ابن دقیق عید ، ابن زملکانی ، زیلعی ، سیوطی، ابن علان ، سخاوی مناوی ، علی قاری ، بیقونی ، اللکنوی ، زبیدی و تعداد بسیاری دیگر

  از فقهاء و اصولیین

  از  حنفیه :

  ابن نجیم ، کاسانی ، سرخسی ، زیلعی ،  حصکفی ، میر غنائی، کمال بن همام ، شرنبلالی ، ابن امیر حاج ، بزدوی ، خادمی ، عبدالعزیز بخاری ، ابن عابدین ، عز بن عبدالسلام و تعداد بسیار دیگر .

  از مالکیه :

  ابن رشد ، قرافی ، شاطبی ، ابن حاجب ، خلیل ، دردیر ، باقلانی ، دسوقی ، زروق ، اللقانی ، زرقانی ، نفراوی ، ابن جزی ، عدوی ، ابن حاج ، سنوسی ، ابن علیش ، عز بن عبدالسلام و بسیاری دیگر

  از شافعیه :

  جوینی و پسرش رازی ، غزالی ، آمدی ، شیرازی ، اسفرائینی ، متولی ، سمعانی ، ابن صلاح ، نووی ، رافعی ، ابن رفعه ، اذرعی ، اسنوی ، سبکی و پسرش ، بیضاوی ، حصنی ، زکریا انصاری ، ابن حجر هیتمی ، رملی ، شربینی ، محلی ، ابن مقری ، بجیرمی ، بیجوری ، ابن قاسم ، قلوبی ، عمیرة ، غزی ، ابن نقیب ، عطار ، بنانی ، دمیاطی ، آل اهدل ،و بسیاری دیگر

  از مورخین و اهل سیر و تراجم

  قاضی عیاض ، محب طبری ، ابن عساکر ، خطیب بغدادی ، ابونعیم اصبهانی ، ابن حجر ، المزی ، السهیلی ، الصالحی ، السیوطی ، ابن الاثیر ، ابن خلدون ، تلمسانی ، صفدی ، این خلیکان و بسیاری دیگر .

  از لغویین :

  جرجانی ، غزوینی ، ابن انباری ، سیوطی ، ابن مالک ، ابن عقیل ، ابن هشام ف ابن منظور ، فیروزآبادی ، زبیدی ، ابن حاجب ، ازهری ، ابوحیان ، ابن اثیر ، جرجانی ، حموی ، ابن فارس ، کفوی ، ابن آجروم ، حطاب ، اهدل و بسیاری دیگر .

  از رهبران و فرمانده هان

  نور الدین شهید ، صلاح الدین ایوبی ، المظفر قطز ، الظاهر بیبرس ، پادشاهان ایوبی و ممالیک ، سلطان محمد فاتح ، و پادشاهان عثمانی ، و بسیاری دیگر .

   

   متن عربی برگفته از : کانال اهل السنة و الجماعة الشافعیة