• مقالات

    انتهای سکولاریسم درجهان امروز:

    نوشته شده در تاریخ : شنبه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۵۲

    گفته میشود که سکولار دراروپا سالیانی پررنگ بوده اما امروز دیگر بین عامه مردم نقشی ندارد

     مدتی است که اندیشمندان غربی همچون تایلور و هابرماس براین باورند که دورسکولار درجهان امروز به پایان رسیده والان درعصربعد ازسکولار زندگی میکنیم.  گفته میشود که سکولار دراروپا سالیانی پررنگ بوده اما امروز دیگر بین عامه مردم نقشی ندارد،ومرحله ی بعد ازسکولار شروع شده. برای همین هابرماس وتایلور براین باورند که دین دراین عصرنقش کلیدی بازی میکند وبه عنوان ستون فقرات برای جامعه محسوب میشود. امابااین وجود حکومتها درتلاشند که این پدیده راازبین ببرند.برای همین اولین دینی راکه نشانه گرفته اند اسلام است ومیخواهند اسلام رایک دین خشونت وتاریخ مصرف رفته رابه جهان معرفی کنند ،درحالی که اسلام به رشد خودش درجهان ادامه میدهد .وبشرامروزی به این نتیجه رسیده که تنها دینی که میتواند انهارابه امنیت واسایش وارامش درونی برساند وعدالت گستر باشد،دین اسلام است .برای همین میبینیم که روزانه صدها نفر به دین اسلام وارد میشوند.اما انچه دراین عصر مهم است نقش اندیشمندانی اسلامی درمعرفی دین اسلام است که انرابه طور صحیح به جامعه بشریت معرفی کنند.     

    شیخ عبدالرحمن ایمانی مدرس مدرسه ی دینی سلطان العلماء قشم - طولا