• مقالات

  تحریف وسیله ای قدیمی نزد مجسمه

  نوشته شده در تاریخ : شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۷:۵۱

  دست کاری در کتاب امام نووی توسط مجسمه

  علامه تاج السبکی رحمه الله تعالی می گوید : 

  برخی از مجسمه زمان ما کارشان به جایی رسیده که وقتی کتاب شرح صحیح مسلم مربوط به محی الدین نووی را بازنویسی می کنند احادیث صفات را از آن خذف می نمایند چرا که امام نووی بر عقیده ی اشعریه است و لذا نویسنده نمی تواند تحمل کند همانگونه که مولف ، کتابش را تصنیف کرده است آن را بنویسد . 

  و این عمل به نظر من از گناهان کبیره می باشد چر ا که منجر به تحریف شریعت می گردد و باعث می شو د که دیگر ، کسی به کتاب های تالیف شده اطمینان نداشته باشد . 

  خداوند فاعل چنین کاری را رسوا سازد . 

  طبقات الشافعیة الکبری